Slovenská hudobná úniaZo Stanov SHÚ

Rada SHÚ

Dozorná komisia SHÚ

Projekty SHÚ realizované v roku 2001

Projekty v roku 2002Zo Stanov SHÚ

Poslanie Únie

Poslaním Únie sú tie ciele, ktoré do jej právomoci delegujú jednotlivé spolky, alebo ktoré vykonáva z rozhodnutia spolkov, najmä:

Členstvo Práva a povinnosti člena Členstvo v Únii zaniká Organizácia Únie

Orgánmi Únie sú:

  1. Valné zhromaždenie Únie
  2. Rada Únie
  3. Dozorná komisia Únie

Výkonnou jednotkou Únie je:

  1. Sekretariát Únie
Valné zhromaždenie Únie Rada Únie Dozorná komisia Únie Sekretariát Únie Hospodárenie
  1. príspevok zo štátneho rozpočtu
  2. príjmy z činnosti
  3. dary, odkazy, dedičstvá a iný majetok
Niektoré osobitné ustanovenia


Rada SHÚ

Predseda Rady SHÚ:Egon Krák /SSSk/

Členovia Rady SHÚ:Pavol Bagin /SSSk/
Eva Čunderlíková /SMA/
Ondrej Demo /SHuF/
Miroslav Šmíd /SHuF/

Vedúca sekretariátu:Slávka FerencováDozorná komisia SHÚ

Predseda Dozornej komisie SHÚ:Igor Dibák /SSSk/

Členovia Dozornej komisie SHÚ:Marta Földešová /SMA/
Jozef Laborecký /SHuF/Projekty SHÚ realizované v roku 2001

Koncert dňa 11.11.2001 v Mirbachovom paláci pri príležitosti
VI. ročníka medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos

Slovenská hudobná únia v zmysle svojich uznesení a v súlade so svojimi koncepčnými zámermi usporiadala v spolupráci so spolkami v nej združenými - Spolkom slovenských skladateľov a Slovenskou muzikologickou asociáciou komorný koncert pri príležitosti VI. ročníka medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos.

Na realizáciu tohto koncertu sa podarilo angažovať poľské Duo Skowronek z Krakova s programom mimoriadne vysokej umeleckej úrovne. Koncert sa uskutočnil dňa 11.11.2001 v Mirbachovom paláci za účasti viacerých zahraničných hostí Slovenskej hudobnej únie. Podoba programu s dielami z tvorby vynikajúcich a náročných autorov - W. Lutoslawski, I. Parík, M. Stachowski, V. Godár - ukázala, že najdôležitejšou vlastnosťou koncertov z diel súčasnej hudby, resp. moderny je kvalitná hudba ako zrejmý obraz vysokej umeleckej kvality, ktorú žiaľ často nahrádza avantgardný podvod a umelecká bezduchosť. Slovenská hudobná únia a spolky v nej združené chcú produkovať a podporovať predovšetkým umeleckú kvalitu, čoho jasným signálom je práve spomínaný koncert v Mirbachovom paláci.

Kazimierz Skowronek, husle (Poľsko)
Bogumiła Michałek-Skowronek, klavír (Poľsko)

Witold Lutoslawski (1913-1994)
Partita pre husle a klavír
Allegro giusto
Ad libitum
Largo
Ad libitum
Presto

Ivan Parík (1936)
Listy, päť drobných skladieb pre klavír
I. Pokojne a jemne
II. Opäť jemne
III. Jemne a pokojne
IV. /List dávny/ s pocitm nostalgie
V. Pokojne, s nehou

Marek Stachowski (1936)
Jeu parti

Vladimír Godár (1956)
Sekvencia pre husle a klavír

Ivan Parík (1936)
Nocturno pre husle a klavír

Bogumiła Michałek-Skowronek absolvovala Hudobnú akadémiu v Krakove a postgraduálne štúdium na Hochschule für Musik v Mannheime. Hudobné vzdelanie si rozšírila účasťou na interpretačných kurzoch u V. Meržanova a E. Richepinovej.
    Bogumila Michałek-Skowronek získala 2. cenu na Súťaži komornej hudby v Lodži a cenu na Medzinárodnej klavírnej súťaži L. v. Beethovena v Krakove. Účinkovala v krajinách ako sú Poľsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Dánsko.
    V roku 1999 - pri príležitosti 150. výročia úmrtia Fryderika Chopina uviedla 2. klavírny koncert tohto skladateľa, predvedenie ktorého bolo organizované Akadémiou hudobných umení vo Florencii v spolupráci s Európskym parlamentom a UNESCO a zároveň odvysielané talianskou televíziou RAI. Okrem koncertnej činnosti, klaviristka pôsobí aj pedagogicky na Hudobnej akadémii v Krakove.

Kazimierz Skowronek absolvoval štúdium na Hudobnej akadémii v Krakove v triede K. Danczowskej. Od roku 1988 študoval a pracoval ako asistent na Szymanowského hudobnej akadémii v Katoviciach a roku 1994 ukončil postgraduálne štúdium na Hochschule für Musik v Mannheime.
    Zúčastnil sa viacerých interpretačných kurzov /Mannheim, Lancut, Bayreuth, Pommersfelden a i./. V roku 1989 získal 1. cenu a Špeciálnu cenu na 4. medzinárodnej husľovej súťaži v Adelaide /Austrália/. Ďalší úspech nasledoval v roku 1992, kedy získal 2. cenu a Špeciálnu cenu na 3. medzinárodnej súťaži K. Szymanowského v Lodži.
    Umelecká kariéra Kazimierza Skowroneka zahŕňa vystúpenia v krajinách ako sú Ukrajina, Nemecko, Austrália, Nový Zéland a Dánsko a taktiež s orchestrami Jeunesses Musicales Orchestra Krakow, Odense Symphony Orchestra, Silesian Chamber Orchestra a ďalšie.

Witold Lutosławski sa hudbe začal venovať už ako šesťročný. Po štúdiu hry na klavíri a na husliach prešiel na varšavské konzervatórium, kde absolvoval štúdium kompozície u W. Maliszewského a hry na klavíri u J. Lefelda. Neskôr sa venoval takmer výlučne kompozičnej práci a dirigovaniu vlastných kompozícií. Jeho dielo si od začiatku získalo mimoriadny ohlas nielen doma, ale aj v zahraničí a stalo sa predmetom veľkého počtu medzinárodných spoločenských ocenení. Keď sa v roku 1994 tvorba W. Lutosławského uzavrela, verejnosť si uvedomila, že odišiel nielen najvýznamnejší predstaviteľ poľskej hudby 20. storočia, ale aj jeden z najvýznamnejších tvorcov profilu hudby našej doby.
    Vo svojej tvorbe formuje variant dvanásťtónovej harmónie, originálnu textúru, ktorá vychádza z princípu tzv. ohraničenej aleatoriky i koncepciu makrotechniky riadenej finálnym psychologickým účinkom diela na poslucháča. Týmto ideám ostal verný v celej svojej ďalšej tvorbe, ktorá priniesla celý rad mimoriadnych kompozícií.

Ivan Parík začal hudbu študovať súkromne u A. Albrechta, v štúdiu kompozície /A. Očenáš/ a dirigovania /K. Schimpl/ pokračoval na Konzervatóriu a neskôr na VŠMU v Bratislave u Alexandra Moyzesa. Pôsobil ako dramaturg v Československej televízii v Bratislave /1959-62/ a ako pedagóg. V roku 1990 sa stal profesorom na VŠMU a v rokoch 1994-97 bol vymenovaný rektorom. Ivan Parík bol jedným z organizátorov známych Smolenických seminárov pre súčasnú hudbu.
    Vo svojich skladbách uprednostňuje komorné inštrumentálne zoskupenia /Hudba pre Miloša Urbáska, Listy, Meditácia,.../, využíva však aj ľudský hlas - spev alebo recitáciu /Videné zblízka nad jazerom/ a nevyhýba sa ani orchestrálnemu obsadeniu /Musica pastoralis - ktorá odznela i na Bratislavských hudobných slávnostiach, Hudba pre flautu, violu a orchester, Dve árie na fragmenty textu Stabat Mater/. Ivan Parík vytvoril tiež mnoho scénických a filmových hudieb. Venoval sa i teoretickej činnosti /spolu s B. Režuchom je autorom práce Ako čítať partitúru/.

Marek Stachowski študoval kompozíciu u Krzystofa Pendereckeho a hudobnú teóriu na Hudobnej akadémii v Krakove. Je nositeľom ceny Gaudeamus /1968/, ceny Malawskeho súťaže v Skopje /1969/ a 1. ceny medzinárodnej kompozičnej súťaže K. Szymanowského /1974/. Jeho skladby Neusis II, Divertimento, Sláčikové kvarteto č. 2 boli vyznamenané na Medzinárodnej tribúne skladateľov v Paríži v rokoch 1974, 1979, 1990. V roku 1996 bol vyznamenaný špeciálnou cenou Krakovského veľkovojvodstva a roku 1999 získal Cenu Nadácie A. Jurzykowskeho v New Yorku. Marek Stachowski pôsobí aj pedagogicky na krakovskej Hudobnej akadémii a od roku 1979 aj na Jagellonskej univerzite. V období 1979-1984 viedol semináre počas festivalu "Gaudeamus Music Week" a taktiež kurzy kompozície na Rubin Academy of Music and Dance v Jeruzaleme. Marek Stachowski je pravidelným členom medzinárodných skladateľských súťaží. V roku 1993 bol menovaný rektorom krakovskej Hudobnej akadémie.

Vladimír Godár študoval na Konzervatóriu v Bratislave hru na klavíri a kompozíciu u J. Pospíšila. V štúdiu kompozície pokračoval na VŠMU u D. Kardoša. V rokoch 1988-89 absolvoval štipendijný pobyt na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Bol redaktorom hudobného vydavateľstva Opus /1979-88/, vedeckým pracovníkom historického oddelenia Ústavu hudobnej vedy SAV /1988-97/, vedúcim redaktorom časopisu Slovenská hudba /1991-96/. Od roku 1996 prednáša Dejiny estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
    Je držiteľom Ceny J. L. Bellu za skladbu Partita /1985/ a Concerto grosso /1987/, Ceny hudobnej kritiky za skladbu Dariačangin sad /1988/, ceny Zlatý klinec za hudbu k filmu Neha /1991/, je taktiež držiteľom Českého leva za hudbu k filmu Návrat idiota.
    Pre viaceré Godárove diela je charakteristické spolupôsobenie dvoch základných východísk: relatívne krátky, lapidárny motivický tvar a rozmerná plocha, na ktorej sa tento tvar realizuje. Osobitnú pozornosť si zasluhuje spôsob, akým dokázala Godárova hudba zarezonovať aj v slovenskom hranom filme /Neha, Všetko čo mám rád, Cudzinci, Záhrada, Orbis pictus, Krajinka/.

Zahraničné kontakty Slovenskej hudobnej únie

    Slovenská hudobná únia a spolky v nej združené sa rozhodli revitalizovať svoje dlhoročné zahraničné kontakty. Vzhľadom na skromné možnosti a s pomocou domácich subjektov obnovila svoje kontakty na Českú republiku, Rakúsko, Fínsko a vybudovala si nové, veľmi konštruktívne väzby na viaceré francúzske osobnosti a subjekty. Pozvanie prijali najmä prominentí hostia, ktorí reprezentovali inštitúcie, s ktorými boli možnosti kultúrnych vzťahov už predrokované. Boli to páni Carl Armfelt /Fínsko/, ktorý zastupoval Zväz fínskych skladateľov, Gérard Geay, zastupujúci výskumné a vzdelávacie inštitúcie /Centre de Musique baroque de Versailles, AFAA, CNSMD de Lyon/, skladateľ a dirigent Fabrice Pierre - riaditeľ CNSMD de Lyon a koncertnej sezóny Saisons publique 2001-2002 v Lyone, skladateľ Henry Foures.
    Menované osobnosti navštívili koncerty festivalu Melos-Étos, oboznámili sa so špecifikami hudobného života Slovenska, podieľali sa na vypracovaní náčrtu francúzsko-slovenskej spolupráce v kontexte festivalov na Slovensku a ich regionálneho projektového využitia. Na základe návštevy Banskej Bystrice vyslovili záujem spolupracovať recipročne na budovaní takých projektov, ktoré obojstranne využijú hudobný život Lyonu, Bratislavy, Banskej Bystrice, Viedne a fínskych kultúrnych centier.
    Naši francúzski partneri informovali vedenie francúzskeho inštitútu v Bratislave o našich plánoch a súčasne Alliance francaises v Banskej Bystrici, vďaka čomu je východisková poloha pre túto spoluprácu dobrá.

Stretnutia s bohémou 2001

    Cyklus podujatí Stretnutia s bohémou sa uskutočnil v čase od 15.11.-19.12.2001 v Banskej Bystrici, v rámci ktorého odznelo 5 celovečerných koncertov a dve stretnutia formou besedy. Dramaturgicky bolo toto podujatie orientované na

    V rámci podujatia Stretnutia s bohémou 2001 zaznela slovenská tvorba, tvorba európskych skladateľov i chrámová hudba z tvorby starých majstrov. Uskutočnili sa taktiež dve besedy so zahraničnými hosťami - Jánom Valachom a Jánom Martinom.
Projekty v roku 2002

XXI. ročník festivalu NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA

    Cieľom festivalovej prehliadky Nová slovenská hudba je vytvoriť priestor pre prezentáciu pôvodnej slovenskej tvorby členov Spolku slovenských skladateľov vo viacerých formách - orchestrálnej, komornej i elektroakustickej. Význam projektu spočíva v možnosti predstaviť publiku nové diela slovenských autorov s ohľadom na európsky trend preferujúci podporu domácej pôvodnej tvorby v konfrontácii s tvorbou iných národov.
    Festivalová prehliadka Nová slovenská hudba je tradičným podujatím konaným v Bratislave ako bienále, ktoré sa strieda s medzinárodným festivalom súčasnej hudby Melos-Étos. Prioritou tohto podujatia je prezentácia predovšetkým nových diel z tvorby slovenských autorov. V súvislosti s dohovormi s partnermi v zahraničí, ktorí majú záujem o nadviazanie reciprocity, chceme rozšíriť ponuku o zaradenie niektorých diel zahraničných skladateľov v interpretácii slovenskými umelcami tak, aby sa následne mohol zrealizovať projekt vo Francúzsku, ktorý bude zostavený z najkvalitnejších slovenských diel a ktorý má v súčasnosti pracovný názov "Slovenská hudba v Lyone".
    Festivalová prehliadka sa uskutoční v Bratislave čase od 9.-16. novembra 2002.

Festival sa koná s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR a pod záštitou ministra kultúry

Spoluusporiadatelia

Spolok slovenských skladateľov, SPolok hudobného folklóru, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenská filharmónia, Slovenský rozhlas, Hudobný fond, Slovenský filmový ústav, Asociácia učiteľov hudby Slovenska, Vysoká škola múzických umení, Štátne konzervatórium Bratislava

Festival podporili

Ministerstvo kultúry SR, Cisco Systems, Nadácia-Centrum súčasného umenia, Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických, Project Studio, Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, Hlavné mesto SR Bratislava

                               NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 2002               

9. november, 19.30                Otvárací koncert festivalu

(sobota)                                  Slovenský rozhlas, Štúdio 2

                                               Jurovský        Serenáda pre sláčikové nástroje

                                               Machajdík     Namah pre sláčikové nástroje*

                                               Krajči             Fragmenty pre sláčikový orchester*

                                               Steinecker     Prelúdium a quasi una passacaglia*

                                               Fagerudd       Arco Naturale pre sláčikové nástroje**

                                               Šimai              Spegelresan**

 

10. november, 10.30              Komorný koncert z tvorby poslucháčov VŠMU

(nedeľa)                                 Mirbachov palác

                                               Bognár           That love 

                                               Paprčka          Simulacrum op. 7

                                               Lejava            Mo(o)nical(l)

                                               Groll               Klarune pre klarinet a klavír

                                               Milaković      Ground pre akordeón

                                               Papanetzová  Imaginácie I.II.III. pre klavír

                                               Kmiťová        Nezapamätané, nikdy nezabudnúť

                                               Mária Porubčinová - soprán

                                               Leonard Duna - klavír

                                               Monika Štreitová - flauta

                                               Peter Zwiebel - viola

                                               Andrea Mudroňová - klavír

                                               Branislav Dugovič - klarinet

                                               Ana Krsmanović - akordeón

                                               Magdaléna Dianovská - klavír

                                               Júlia Gálová - hoboj

                                               Mária Kormanová - akordeón

                                              

19.30               Komorný koncert

                        Slovenský rozhlas, Štúdio 2

Dibák        Musica da camera II. op. 67*

Bokes       Divertimento, op. 72*

Vajo          Pieseň pre soprán, klarinet, violu, bicie          

                  a klavír

Carinola   Sens Interdit**

Bachratá  X- treme

Hana Medková - soprán

Jana Pastorková - soprán

Jozef Benci - barytón

Marián Lejava - dirigent

Dychové kvarteto Societa Rigata

Komorný súbor Jonathan Livingston

 

11. november, 17.00              Koncert elektroakustickej hudby

(pondelok)                              Slovenský rozhlas, Štúdio 2

Malovec    Theorema

Kolman      9 1/2

Ďuriš          Sny

Szeghy        Story pre mezzosoprán a mg pás

Domanský Chvála života

Bázlik         Epoché II

                                               Denisa Šlepkovská - mezzosoprán

                                               Jozef Podhoranský - violončelo

 

19.30              Chrámový koncert

                       Veľký evanjelický kostol

Piaček        Mild Mind pre organ*

P. Martinček Malá detská omša*

Hrušovský   Zima, pani biela

Parík           Meditácia pre flautu a organ

Krák           Ave Regina Coelorum *

Novák         Pastorále a capriccio pre organ

Iršai            Missa pro liberi pre miešaný zbor*

Marek Vrábel - organ

Monika Štreitová - flauta

Bratislavský chlapčenský zbor

Magdaléna Rovňáková - zbormajsterka

Miešaný spevácky zbor Jána Cikkera 

Štefan Sedlický - zbormajster

 

12. november, 17.00             Komorný koncert

(utorok)                                 Slovenský rozhlas, Štúdio 2

                                               Konečný      2. sonáta pre klavír*

                                               Hochel         Stereovariácie pre 2 klavíry*

                                               I. Bázlik       Štyri skladby pre dychové okteto

                                               Gahér           Monodráma bez slov*

                                               Gašparík      Musica per pianoforte e quattro mani                                                                      e percusione batteria, op. 45*

Daniela Kardošová - klavír

Peter Čerman - klavír

Tibor Ghillány - klavír

Dychové filharmonické okteto

Jana Valášková - soprán

Rajmund Kákoni - akordeón

Tatiana Lenková - klavír

Richard Mrázik - bicie nástroje

 

19.30              Koncert z umelecky spracovaného folklóru

                       Slovenský rozhlas, Štúdio 1

                                               Jantoščiak     Švetovske

                                               A. Móži          Stojí hruška v poli

                                               J. Malovec     Podvečer na salaši

                                               I. Bázlik          Dve piesne z Gemera

                                               Faltus              Hriech?

                                               Andrašovan    Kamaráti moji

                                               Dubecký         Vianočné nebo hviezd

                                               Bagin              Dve ľudové balady*

                                               Domanský      Pod Makytou

                                               Kubička          Fašiangy

                                               Koňakovská   Riekanky a hry

                                               Demo              Helelo, helelo

                                               Čorej               Z dzešatoho valala

                                               Mikuláš Doboš - barytón

Dagmar Bezačinská - soprán

Orchester ľudových nástrojo

 vedie Miroslav Dudík

Miroslav Šmíd - dirigent

Spevácky zbor Lúčnice

sóla- Zuzana Karamanová

Eva Planková

Petra Štauderová

Barbora Benzírová

Juraj Chlpík

Rastislav Hajach

Zsuzsanna Hamerlik

Róbert Puškár - píšťalky

Marián Vach - dirigent

 

13. november, 17.00              Komorný koncert

(streda)                                  Slovenský rozhlas, Štúdio 2

                                               Janárčeková Quadratura pre vcl sólo**

            Burlas            Sláčikové kvarteto č.3

Kardoš           Sláčikové kvarteto č. 5 op. 58*

Boroš             Sláčikové kvarteto*

Jozef Lupták - violončelo

Albrechtovo kvarteto

Zuzana Paštéková - I. husle

Anežka Drmolová - II. husle

Ludmila Hošková - viola

Katarína Kleinová - violončelo

 

19.30               Komorný koncert

                        Slovenský rozhlas, Štúdio 2

Pospíšil             Sláčikové kvarteto č. 4, op. 72*

P. Malovec       Kyrie* 

Rautavaara      Sláčikové kvarteto č. 3 op. 18

Zach                  ...Lie Back In An Arm Chair*

            Rudolf              Ymro pre sláčikový kvartet a pás**

Jana Pastorková - soprán

Moyzesovo kvarteto

Stanislav Mucha - I. husle

František Torok - II. husle

Alexander Lakatoš - viola

Ján Slávik - violončelo

 

14. november, 17.00              Komorný koncert

(štvrtok)                                 Slovenský rozhlas, Štúdio 2

                                               Pattar               Ombrevive**

Kolkovič          Time and Distance pre vcl sólo*

Hatrík              Hľadanie piesne

Tandler            Prelúdium a tance pre sólové husle*

D. Martinček  Venovania pre klavír

Andrea Mudroňová - klavír

                                               Ján Slávik - violončelo

                                               Mária Štrbová - husle

                                               Katarína Keblovská - klavír

                                               Zuzana Paštéková - husle

                                               Doris Konrad - klavír (Nemecko)

                                                                      

19.30              Komorný koncert 

                       Slovenský rozhlas, Štúdio 2

                        Didi                Musica da camera pre klarinet a klavír

                        Sixta              Trio pre klarinet, violončelo a klavír

                        Zeljenka        Sonáta pre klarinet a klavír

                        Bokes            Inquieto pre klarinet a klavír op. 49

                        Ives               Piesne výber                                   

                        Tower            Fantasy (...those harbor lights)**

Maggio          Fantasy: Spontaneous Lines**

Garson           Two pieces in the Jazz style**

Sarah Meredith - mezzosoprán (USA)

Milan Paľa - husle

Duo Pegasus (USA)

Jozef Podhoranský - violončelo

 

15. november, 15.30             Hudba mladých 2002

(piatok)                                  Koncertná sieň Konzervatória

                                               Koncert uvádza Juraj Hatrík

Kowalski        Divertimento V pre 2 klavíry a orchester

Novák            Chceme žiť v láske

Zeljenka         31 klavírnych drobností výber

Hatrík             Deti píšu Bohu I.

Valenta           Tri piesne bez slov

R. Dubovský  Kto je?

Bizoň               Prerušovaná toccata

Klátik              Rozjímanie pre husle, klavír a gitaru

                        Skladba pre flautu a klavír

Duchnický       Farby času

Olejník             Klavírní fantazie

Míč                  Zimní hrátky se zvířátky

Spurná             Portréty spolužaček

                         Uršula Schullerová - klavír

                         Peter Pindják - klavír

                         Orchester mladých

                         Miroslav Šmíd - dirigent

                         Ženský spevácky zbor Iuventus Paedagogica

                         Tatiana Kanišáková - umelecká vedúca

                          Komorný orchester Camerata Academica

                          Karol Medňanský - umelecký vedúci

                          Richard Csino - klavír

                          Matej Hatrík - klavír

                          Ester Ďurišková - spev

                          Soňa Macháčková - klavír a spev

                          Dominika Fáberová - klavír

                          Žiaci speváckeho oddelenia ZUŠ Ľ. Rajtera

                          Veronika Martišíková - flauta

                          Katarína Pokorná - klavír

                          Monika Pavlačičová - klavír

                          Pavol Bizoň - klavír

                          Peter Klátik - klavír

                          Elena Vinceková - husle

                          Martin Chren - gitara

                          Lenka Vidrová - flauta

                          Peter Duchnický - klavír

                          Lukáš Olejník - klavír

                          Martina Valášková - spev

                          Miroslav Míč - klavír

                          Marta Švarcová - flauta

                          Pavla Spurná - gitara

 

                        17.00              Komorný koncert

                                               Valenta            Chválospevy a vzývania

                                               Kubička           Štyri biblické piesne

                                               Iršai                 Sonáta pre Edvarda Griega

                                               Kolman           Take Over*

                                               Berger             Korczak in memoriam**

                                                                        (Fragmenty pre sláčikové nástroje)

                                                                        Jaroslava Romančáková - soprán

                                                                        Peter Pažický - klavír

                                                                        Katarína Krčmárová - soprán

                                                                        Mária Koledová - mezzosoprán

                                                                        Martin Šafárik - bas

                                                                        Karin Sarkisjan - klavír (Arménsko)

                                                                        Milan Paľa - husle

                                                                        Violončelový súbor Bra-Vi-Celli

                                                                        Ewald Danel - husle

                                                                        Bohdan Warchal - husle

                                                                        Jozef Hošek - viola

                                                                        Eva Čermanová - violončelo

 

19.30              Orchestrálny koncert 

                       Moyzesova sieň

                       Dubovský        Actus

                       Bodnár             Air pre anglický roh a orchester

                       Betko               Trilkovanie trilkov*

                       Podprocký        Fire, fire*

                       Godár               Tombeau de Bartók*

Štátna filharmónia Košice

Iveta Bachmannová - anglický roh (ČR)

Adriana Kohútková - soprán

Július Klein - klarinet

                                               Peter Breiner - dirigent (Slovensko/Kanada)

 

16. november, 19.00             Záverečný koncert festivalu

(sobota)                                 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Reduta

                                               Bagin               Hudba pre sláčiky

                                               Kupkovič         Koncert pre husle a orchester A dur*

                                               Hrušovský       Noc moci*

 (fragment zo symfónie)

                                               Zeljenka          Symfónia č. 8*

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor

                                               Peter Feranec - dirigent

                                               Jan Rozehnal - zbormajster

Martina Fajčáková-Karnoková - husle

 

*   svetová premiéra

** slovenská premiéra

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená !

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou muzikologickou asociáciou

11. november 9.30-14.00

Účelové zariadenie MK SR-Správa kultúrnych zariadení, Biela ul. 3

Okrúhly stôl na tému "Slovenská hudobná kultúra - ako, kedy, pre koho a za čo?

(zamyslenie nad stavom a smerovaním hudobnej kultúry na Slovensku)

____________________

Slovenská hudobná únia v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom

"Hudba slovenských skladateľov v slovenskom filme"

Charlie´s Centrum, Kinosála č. 3

12. NOVEMBER         9.00-12.00

Holoubek/Učiteľka,  Zimmer/Samo Chalupka, Andrašovan/Rodná zem

                                     13.00-16.00

Malovec/Dita vo vzduchu, Lexmann/Selekcia, Dubovský/Neposlušné koliesko, Stračina/Nevesta hôľ

13. NOVEMBER         9.00-12.00

Berger/Dedo Siváň, M. Bázlik/Kraslice, Novák/Štyridsaťštyri

                                     13.00-16.00

Šimai/Dita na pošte, Kupkovič/Ohnivé rieky, Zeljenka/Drak sa vracia

14. NOVEMBER          9.00-12.00

Ursíny/Údel, Grešák/Vysťahovalec, Bukový/Boxer a smrť

                                      13.00-16.00

Varga/Stavba storočia, Čurko/Boh je pankáč, Godár/Záhrada

__________________

Predaj vstupeniek:

Hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

_________

Na koncert 16. novembra 2002

v pokladnici Slovenskej filharmónie, Medená 3, 816 01 Bratislava

tel.: 02/5443 3351, fax.: 02/5443 5956, e-mail: filharm@filharm.sk, www.filharm.sk

pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 13.00-19.00

streda 8.00-14.00

__________

 

VII. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby MELOS-ÉTOS - príprava podujatia

    Zámerom projektu je príprava dramaturgie VII. ročníka bienále medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos, ktorý sa uskutoční v Bratislave v čase od 7.-17. novembra 2003. Slovenská hudobná únia spolu s ďalšími organizáciami z poverenia Ministerstva kultúry SR v súčasnosti pripravuje Štatút tohto podujatia.


- Späť na začiatok stránky -